• 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Regulamin określa zasady konkursu z dnia 31. marca 2019 roku zwanego “Rozkoduj INCI po swojemu”, przygotowanego dla użytkowników portalu społecznościowego Facebook.
 2. Organizatorem i fundatorem nagród Konkursu jest Blue Ocean Beauty Sp. z o.o., NIP 7010902759, ul. Uniwersytecka 1 lok 101 02-036 Warszawa.
 3. Konkurs prowadzony jest pod nazwą “Rozkoduj INCI po swojemu” i zwany jest dalej „Konkursem”.
 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook ani z nim związany.
 5. Konkurs organizowany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej za pośrednictwem profilu Organizatora na stronie internetowej https://www.facebook.com/skinekspert.
 6. Konkurs trwa od 31. marca 2019 do 5. kwietnia 2019 godziny 23:59:59. Zwycięzca zostanie ogłoszony na fanpage’u Organizatora w terminie 10 dni od zakończenia konkursu.
 7. Niniejszy konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 612 ze zm.).
 8. Regulamin Konkursu będzie dostępny pod adresem głównego wykonywania działalności gospodarczej Organizatora oraz na jego stronie https://www.facebook.com/skinekspert.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne nieprawidłowości w połączeniach telekomunikacyjnych, transmisji danych, funkcjonowaniu sieci Internet, nieprawidłowości w działaniu Serwisu, za przypadki udziału w Konkursie osób nieuprawnionych oraz działań mających na celu zakłócenie poprawnego funkcjonowania Serwisu.
 • 2 WARUNKI UCZESTNICTWA
 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która spełnia warunki uczestnictwa określone w niniejszym Regulaminie.
 2. Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie jest:
 • Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych w dniu rozpoczęcia Konkursu;
 • Posiadanie konta w serwisie Facebook, na którym Uczestnik Konkursu występuje pod własnym imieniem i nazwiskiem;
 • Poprawne wykonanie zadania konkursowego;
 • Akceptacja Regulaminu Konkursu.
 1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub osoby świadczące usługi dla Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym także osoby najbliższe tych osób, tj. małżonek, małżonka, konkubent, konkubina, wstępni, zstępni, rodzeństwo, ojczym, macocha, pasierb, pasierbica, teściowie, zięć, synowa, przysposabiający, przysposobiony, jak również wspólnicy spółki cywilnej wyżej wskazanej jako „Organizator”.
 • 3 ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD
 1. Nagrodę główną otrzyma autor najciekawszego, najbardziej oryginalnego i najzabawniejszego pomysłu – własnej „antyreklamy” lub nietypowej reklamy składnika kosmetyku.
 2. Komentarz konkursowy nie może zawierać treści obraźliwych, sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, szczególnie poprzez treści naruszające wolność wyznania czy pochodzenie etniczne; nie może naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i dóbr osobistych.
 3. W przypadku stwierdzenia, że zgłoszenie konkursowe spełnia którykolwiek z warunków wymienionych powyżej, nie będzie ono spełniać wymogów regulaminu, a uczestnik zostanie wykluczony z Konkursu i utraci prawo do nagrody w Konkursie.
 • 4 NAGRODY
 1. Nagrodą w konkursie jest udział w kursie online „Czytaj składy jak Skin Ekspert” (edycja kwiecień-maj 2019) o wartości 350 zł.
 2. Uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo żądania wymiany nagrody rzeczowej na jakikolwiek ekwiwalent, w tym pieniężny, jak również nie przysługuje mu prawo przeniesienia roszczenia o wydanie nagrody na osobę trzecią.
 • 5 REKLAMACJE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu lub w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego zakończenia.
 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika oraz wskazanie przyczyny reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres Organizatora z dopiskiem „KONKURS–FACEBOOK”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora niezwłocznie po ich otrzymaniu.
 • 6 DANE OSOBOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy.
 2. Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 215 r., poz. 2135 ze zm.).
 • 7 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i inne obowiązujące przepisy.
 2. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym konkursem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.